Polityka prywatności

Przegląd

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://localo.com/ (zwanej dalej Serwisem). Wskazujemy, że dokładamy należytej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR").Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

Zarządzanie danymi

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora Danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie usprawiedliwionym celu, a zakres danych ograniczony jest do danych niezbędnych do realizacji tego celu. Administrator Danych dokłada niezbędnych starań, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z Państwa ma prawo do wglądu i sprawdzenia swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wniesienia żądania usunięcia danych.
 2. Dane osobowe zostały zebrane przez nas przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotów współpracujących z nami na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy / usług w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 6 poniżej.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Localo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 14/3, 50-062 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880128 (zwana dalej Localo).
 2. Z poszanowaniem Państwa praw jako podmiotów danych osobowych (tj. osób, których dane dotyczą) oraz z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej GDPR, polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Ustawą) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności wszystkich danych osobowych, które nam Państwo udostępniacie. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a nasza firma, jako Administrator Danych Osobowych, wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa oraz środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury i polityki przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR, tak aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem i rzetelnie, a Państwo jako osoby, których dane dotyczą, mogli realizować wszystkie swoje odpowiednie prawa. Dodatkowo, w razie potrzeby, współpracujemy z organem regulacyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako UODO).
 3. Wszelkie pytania, wnioski lub skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie (Administrator Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: support@surfelocal.com, lub pisemnie na adres pocztowy Administratora Danych Osobowych, tj. Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska.
 4. Wnioski powinny zawierać w sposób jednoznaczny:
  - dane osoby lub osób, których dotyczy wniosek,
  - zdarzenie, którego dotyczy wniosek,
  - zgłaszane żądania i ich podstawę prawną,
  - pożądany sposób załatwienia sprawy.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Nasz Serwis gromadzi następujące dane osobowe:
  a) adres e-mail - zbieramy Twój adres e-mail w celu utworzenia dla Ciebie Konta,
  b) imię, nazwisko, adres zamieszkania i NIP - zbieramy je od przedsiębiorców i klientów zwracających się do nas z prośbą o wystawienie faktury,
  c) numer karty kredytowej, kod CVC i data ważności - informacje te są niezbędne do dokonania płatności za nasze usługi.
  d) w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane dodatkowe dane, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu czy rodzaj systemu operacyjnego, a także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć oraz innych działaniach podejmowanych przez Państwa w naszym Serwisie,
  e) w związku z korzystaniem z Serwisu Państwa dane osobowe mogą być zbierane poprzez:
  - wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego,
  - komunikację za pomocą wiadomości e-mail, a także komunikatorów typu Messenger (Intercom).
  f) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych może zostać rozszerzony o: nazwę firmy przedsiębiorcy, numer firmy, inne numery identyfikacyjne przedsiębiorcy.
 2. Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub korzystania z jego płatnej wersji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:prawidłowej realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, np. poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR),wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (patrz: art. 6 ust. 1 pkt RODO c)ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako prawnie uzasadniony interes administratora danych (patrz: art. 6 ust. 1 lit. f GDPR),e)prawidłowego korzystania z usługi formularza kontaktowego/logowania zamieszczonego na Stronie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR - konieczność wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego),zapisania się i otrzymywania informacji o usługach i ich funkcjonalnościach dostępnych na Stronie w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa elektroniczna. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit.a RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy; a także art.10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne);
  Administrator może również zbierać od użytkowników Serwisu dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które decydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie, polegających na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (art.6 ust.1 lit.f RODO, prawnie uzasadniony interes),ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f GDPR),
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych) w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) i oferowanych przez Serwis. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy tylko te kategorie danych osobowych, które uznajemy za niezbędne do realizacji celów określonych w zdaniu poprzednim.5. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.6. Podczas wypełniania formularza logowania w Serwisie Użytkownik podaje:adres e-mail,poufne hasło tylko do wiadomości Użytkownika,stosowną zgodę na przetwarzanie danych.

Pliki cookie i profilowanie

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies, aby dopasować jej funkcjonalność do Państwa indywidualnych potrzeb. Użytkownik może zatem wyrazić zgodę na zapisanie wprowadzonych przez siebie danych i informacji, aby mogły być one później wykorzystywane przy kolejnych wizytach na stronie bez konieczności ponownego ich wprowadzania. Właściciele innych stron internetowych nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli jednak nie wyrażają Państwo zgody na personalizację Witryny, mogą Państwo wyłączyć obsługę Cookies w swoich przeglądarkach internetowych.
 2. Każda osoba korzystająca z naszej Witryny może zdecydować, czy i w jaki sposób chce korzystać z naszych usług i udostępniać swoje dane i informacje w określonym zakresie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Dane osobowe nie są profilowane przez Administratora Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i usług oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych,
 2. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas dane te są przetwarzane przez Administratora do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, a także w celu możliwości wypełnienia ustawowego obowiązku prawnego, jeżeli jesteśmy zobowiązani do wykonania określonych obowiązków prawnych(m.in. obowiązków podatkowych),
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy okres czasu tylko wtedy, gdy Administrator Danych Osobowych jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy świadczona usługa ma charakter ciągły.
 4. Będziemy przetwarzać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy okres czasu tylko wtedy, gdy Administrator Danych Osobowych jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy świadczona usługa ma charakter ciągły.

Odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Localo sp. z o.o. , w szczególności podmiotom świadczącym usługi i wsparcie informatyczne oraz podmiotom świadczącym na rzecz Surfer sp. z o.o. usługi z zakresu PR, obsługującym nas firmom księgowym i informatycznym, a także wszystkim instytucjom określonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Urzędom Skarbowym oraz w razie potrzeby podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą zostać wysłane poza obszar UE. W takim przypadku Localo sp.z o.o. każdorazowo zapewni poufność przekazanych danych oraz to, że przekazywane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i oparte na odpowiednich zabezpieczeniach danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.


1A. Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów i posiadanie przez nie części infrastruktury teleinformatycznej poza granicami EOG:

a. w odniesieniu do Użytkowników Serwisu https://pl.localo.com/.  z terytorium Stanów Zjednoczonych - spółka pod firmą: Paddle.com Inc, posiadająca adres: 3811 Ditmars Blvd #1071 Astoria NY 11105-1803 – podmiot, który odpowiada za prowadzenie rozliczeń i przesyłanie dokumentów finansowych (faktur) do użytkowników serwisu https://pl.localo.com/. Paddel.com Inc deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO, m. in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć także na stronie https://www.paddle.com/legal/data-sharing-addendum

b. w odniesieniu do Użytkowników Serwisu https://pl.localo.com/. z terytorium pozostałych państw – spółka pod firmą: Paddle.com Market Limited (numer rejestrowy 08172165), posiadająca adres: 15 Briery Close, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8JG, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - podmiot, który odpowiada za prowadzenie rozliczeń i przesyłanie dokumentów finansowych (faktur) do Użytkowników Serwisu https://pl.localo.com/. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. zostało potwierdzone, że transfer danych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (pierwsza decyzja o sygn. C(2021) 4800 final, została wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) oraz druga o sygn. C(2021) 4801 final, wydano na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680.

2. Uznanie przez Komisję Europejską określonego państwa trzeciego, w tym wypadku Wielkiej Brytanii, za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego  bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane, jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć także na stronie https://www.paddle.com/legal/data-sharing-addendum
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane na nasze zlecenie, tj. na zlecenie Administratora Danych Osobowych. W takich przypadkach, jako Administrator Danych Osobowych, zawieramy z takim podmiotem umowę o przetwarzanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza udostępnione dane osobowe wyłącznie w celach określonych w ww. umowie. Bez udostępnienia danych osobowych takim podmiotom nie bylibyśmy w stanie prowadzić działalności gospodarczej w naszym Serwisie. Jako Administrator Danych Osobowych udostępniamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
- świadczącym usługi hostingowe dla Serwisu,
- świadczącym inne usługi na naszą rzecz (Administratora Danych Osobowych), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Zgodnie z GDPR, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ma prawo do:

 1. Być informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, zgodnie z art. 12 GDPR - Administrator jest zobowiązany do udostępnienia informacji określonych w GDPR (m.in. dotyczących samych danych, danych kontaktowych, celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, jeśli takie istnieją, lub okresu, przez który dane będą przetwarzane lub kryteriów, na podstawie których taki okres jest ustalany) z osobą, której dane dotyczą; obowiązek ten powinien być wykonany niezwłocznie z chwilą uzyskania danych po raz pierwszy, a jeżeli dane nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą, lecz z innego źródła, wówczas powinien być wykonany w rozsądnym terminie w zależności od okoliczności; Administrator może zrezygnować z udzielenia tej informacji osobie, której dane dotyczą, jeżeli osoba ta została już o tym poinformowana,
 2. Mieć dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 GDPR - przekazując nam swoje dane osobowe, mają Państwo prawo dostępu do nich i wglądu w nie; nie oznacza to jednak, że mają Państwo dostęp do wszystkich dokumentów, które zawierają Państwa dane, ponieważ dokumenty te mogą zawierać informacje poufne; mają Państwo prawo do informacji, które z Państwa danych są przetwarzane i w jaki sposób, a także prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia jest wydawana bezpłatnie, a za każdą następną, zgodnie z GDPR, możemy pobrać odpowiednią opłatę administracyjną związaną z wykonaniem kopii,
 3. Poprawić lub zaktualizować dane osobowe, zgodnie z art. 16 GDPR - jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas, jako Administratora Danych Osobowych, o tym fakcie, aby przechowywane przez nas dane osobowe odpowiadały rzeczywistym informacjom i były aktualne; również w sytuacjach, gdy dane osobowe nie uległy zmianie, ale z jakiegoś powodu przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe lub zostały błędnie zapisane (np. w wyniku błędu redakcyjnego), prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli skorygować odpowiednie punkty danych,
 4. Usunąć dane (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 GDPR - innymi słowy, masz prawo żądać od nas, jako Administratora Danych Osobowych, "usunięcia" danych będących w naszym posiadaniu oraz prawo żądać, abyśmy my, jako Administrator Danych Osobowych, poinformowali innych administratorów, którym udostępniliśmy Twoje dane, o Twoim żądaniu ich usunięcia. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim wtedy, gdy:
  - cele, dla których dane osobowe zostały udostępnione, zostały zrealizowane, np. w pełni wykonaliśmy zawartą przez nas umowę sprzedaży,
  - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyraźna zgoda, która została następnie wycofana i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  - złożyłeś odmowę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zgodnie z art.. 21 GDPR i uważa Pan/Pani, że nie mamy innej podstawy prawnej pozwalającej nam na dalsze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
  - Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tj. w celach niezgodnych z przepisami prawa lub bez podstawy prawnej do ich przetwarzania - proszę pamiętać, że w takich przypadkach konieczne będzie podanie podstawy takiego żądania,
  - konieczność usunięcia Pana/Pani danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  - dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w ramach usługi społeczeństwa informacyjnego,
 5. Ograniczenie przetwarzania, zgodnie z art. 18 GDPR - możesz zażądać od naszej firmy, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania Twoich danych osobowych (co oznacza, że do czasu wyjaśnienia sprawy ograniczylibyśmy się jedynie do przechowywania danych), jeśli:
  - kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  - uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usunęli dane osobowe (tj. nie realizują Państwo ww. prawa), lub
  - złożyli Państwo Odrzucenie, zgodnie z literą g) niniejszego punktu, lub
  - Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia lub obrony przed roszczeniami, np. przed sądem,
 6. Przeniesienie danych, zgodnie z art. 20 GDPR - masz prawo do otrzymania swoich danych w formacie umożliwiającym ich przeglądanie na komputerze oraz prawo do przenoszenia danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Ci tylko wtedy, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyraźna zgoda lub dane były przetwarzane automatycznie,
 7. Złożyćsprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 GDPR - masz prawo do złożenia sprzeciwu, jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w określonych celach, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
 8. Odmówić profilowania, zgodnie z art. 22, w odniesieniu do art. 4.4 GDPR - na naszej stronie internetowej nie będą Państwo poddawani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu, zgodnie z GDPR, chyba że udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody; ponadto będą Państwo zawsze informowani o wszelkich przypadkach profilowania, jeśli takie wystąpią,
 9. Złożyćskargę do organu regulacyjnego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 GDPR - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w sposób naruszający Twoje prawa wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub wykonywania pracy lub osoby do miejsca domniemanego naruszenia.

W przypadku wystąpienia przez Użytkownika Serwisu z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator Danych spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator Danych nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wówczas spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując jednocześnie użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W każdym czasie użytkownik Serwisu może zgłaszać Administratorowi wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz wykonywania przysługujących mu praw.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych

W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach i na podstawie określonych w niniejszych zapisach Polityki Prywatności.

Zgoda i informacja o możliwości wycofania zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zakładkami w naszym Serwisie, które umożliwiają usunięcie konta i danych gromadzonych przez nasz Serwis lub prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:
  lub kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w GDPR lub ustawie, osoby, których dane dotyczą, a także UODO, jeśli ma to zastosowanie, są o tym informowane.
 3. Wszystkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie naszego Serwisu, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.
 4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności będą regulowane przez odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności nie jest zgodne z wyżej wymienionymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 5. Korzystając z serwisu https://localo.com/ akceptujesz niniejsze warunki polityki prywatności. Informujemy, że ustawienia dotyczące cookies mogą być w każdej chwili zmienione za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator Danych poinformuje z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.
 7. Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres: support@localo.com.
 8. Data ostatniej modyfikacji: 10 czerwca 2021 r.