Regulamin strony internetowej

§1 Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej surferlocal.com oraz wszystkich subdomen, w tym w szczególności https://app.surferlocal.com. Niniejszy Regulamin określa zatem rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SURFER LOCAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880128 (zwaną dalej SURFER LOCAL). Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje:

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem surferlocal.com, a także wszystkie jego strony i subdomeny, w tym w szczególności https://app.surferlocal.com, wszystkie zarządzane przez Administratora, za pośrednictwem których Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 2. Administrator - SURFER LOCAL Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, kapitał zakładowy: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880128;
 3. SURFER LOCAL - SURFER LOCAL Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, kapitał zakładowy: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880128;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba pełnoletnia zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania tej osoby. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu i oferowanych w nim Usług wyłącznie za zgodą i pod nadzorem osób pełnoletnich (opiekunów prawnych), a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
 5. Formularz logowania lub rejestracji - formularz dostępny w Serwisie lub na zewnętrznej stronie internetowej, służący do utworzenia Konta;
 6. Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, oznaczony indywidualną nazwą (login/e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, w którym przechowywane są dane Użytkownika;
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu - zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na podstawie Cennika, na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) - określający zasady korzystania z Serwisu i Usług;
 9. Zapytanie - zapytanie o analizę konkretnej frazy w konkretnej lokalizacji i języku, złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 10. Usługa elektroniczna - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, wysyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 11. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikiem a SURFER LOCAL za pośrednictwem Serwisu na Usługi opisane w punkcie 3 poniżej, świadczone przez SURFER LOCAL.
 12. Serwis lub Serwisy - usługi świadczone drogą elektroniczną przez SURFER LOCAL opisane w § 3 - § 5 poniżej.
 13. Cennik - aktualny cennik dla danego rodzaju abonamentu zamieszczony na stronie internetowej Administratora: https://surferlocal.com/pricing, przy czym w przypadku aktywacji przez Użytkownika drugiego i kolejnego slotu:
  - na więcej niż 15 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego, Użytkownik płaci 100% ceny abonamentu za ten slot,
  - na mniej niż 15 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego i więcej niż 7, Użytkownik płaci 66,6% ceny abonamentu za ten slot.
  - na mniej niż 7 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego, Użytkownik płaci 50% ceny abonamentu za ten slot.
 14. Okres rozliczeniowy - okres, za który Użytkownik uiszcza opłaty za czas trwania abonamentu w Serwisie. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc, liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych - w przypadku abonamentu na okres 1 miesiąca oraz 12 miesięcy, liczonych jako 365 kolejnych dni kalendarzowych - w przypadku abonamentu na okres jednego roku. Opłaty za Abonament za usługi świadczone w Serwisie pobierane są:
  - z góry co miesiąc w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczął się abonament zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w przypadku abonamentu miesięcznego,
  - z góry co roku w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczął się abonament zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w przypadku abonamentu rocznego.
 15. Slot - funkcjonalność Usługi pozwalająca Użytkownikowi na dodanie jednego aktywnego profilu firmowego Użytkownika Google na Koncie utworzonym przez Użytkownika w ramach wykupionego abonamentu.§2 Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny odbywać się z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Zamieszczanie danych osobowych osób trzecich w Serwisie jest zabronione bez uprzedniej zgody tych osób.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Zakładanie wielu kont wymaga wyraźnej zgody Administratora.
 6. Każdy Użytkownik, jak również każda osoba trzecia uzyskująca dostęp do Serwisu, zobowiązana jest do powstrzymania się od kopiowania, modyfikowania, udostępniania, przesyłania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści i baz danych dostępnych w Serwisie, poza zakresem dozwolonego użytku.
 7. Hasło umożliwiające Użytkownikowi zalogowanie się do Serwisu jest prywatne i poufne. W celu zapewnienia kontroli nad kontem, jego ochrony oraz uniemożliwienia przejęcia konta przez osoby nieuprawnione, Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu hasła ani szczegółów wybranej metody płatności.
 8. Wymiana haseł pomiędzy Użytkownikami jest zabroniona.
 9. Próby wprowadzenia do systemu złośliwego oprogramowania (malware, w tym boty, wirusy, spyware, "robaki" itp.) są zabronione.
 10. Wszelkie treści lub działania, które w jakikolwiek sposób naruszają niniejszy Regulamin lub są niezgodne z celem Serwisu, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@surferlocal.com.
 11. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera o następujących wymaganiach minimalnych: procesor single Core 3.0GHZ, 4GB RAM, karta graficzna Nvidia GeForce serii 7xxx lub równoważna oraz przeglądarka internetowa z zalecanym dostępem do sieci LTE/4G, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące do wypełniania formularzy elektronicznych. Zalecane wymagania: Procesor Duo Core lub nowszy, 4GB RAM, karta graficzna Nvidia GeForce serii 10xxx lub równoważna oraz przeglądarka internetowa z zalecanym dostępem do sieci LTE/4G.

§3 Warunki korzystania z Usług

 1. Założenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone przez niego za pośrednictwem Serwisu były w pełni satysfakcjonujące dla Użytkowników.
 3. Aby móc w pełni korzystać z Usługi, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 4. Rejestracja Użytkowników w Serwisie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej zawierającej Formularz logowania, poprzez wypełnienie go swoimi danymi (adres e-mail), utworzenie hasła zabezpieczającego Konto oraz kliknięcie przycisku potwierdzającego rejestrację, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Umowę o świadczenie usług, za które Administrator nie pobiera opłat uważa się za zawartą z chwilą naciśnięcia (kliknięcia) przez Użytkownika przycisku potwierdzającego jego rejestrację w Serwisie.
 6. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy opisanej w ust. 5 powyżej zawartej z Użytkownikiem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. O rozwiązaniu umowy Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego poprzednie Konto zostało usunięte, wymaga wyraźnej zgody Administratora.
 8. W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów w funkcjonalności Strony, masz prawo zażądać ich usunięcia kontaktując się z nami poprzez support@surferlocal.com, w zależności od charakteru i złożoności błędu.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto w Serwisie, a dostęp do Serwisu i jego konta będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego.


§4 Subskrypcja

 1. W wyniku wykupienia abonamentu na podstawie Cennika, Użytkownik może uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu wskazanych w niniejszym paragrafie oraz § 5.
 2. Użytkownik może, według własnego uznania, wykupić odnawialną subskrypcję na okres jednego miesiąca lub jednego roku według aktualnych opłat obowiązujących zgodnie z Cennikiem.
 3. Do aktywacji i korzystania z subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez operatora płatności lub konta PayPal. W celu aktywacji abonamentu Użytkownik powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC oraz zaakceptować regulamin operatora płatności lub przejść procedurę płatności za pośrednictwem systemu PayPal,
 4. Użytkownik kupuje jeden abonament na jeden Slot dodany przez siebie w ramach swojego Konta. Użytkownik może wykupić tylko jeden abonament na jeden Slot. Użytkownik może dodać do Konta więcej niż jeden Slot i tym samym wykupić więcej niż jeden abonament, który będzie obejmował ten sam okres rozliczeniowy, przy czym w pierwszym miesiącu kwota zostanie skorygowana zgodnie z tym, kiedy przypada okres rozliczeniowy dla danego konta zgodnie z § 1 pkt 13 . Użytkownik może w każdej chwili dodać lub usunąć slot, co jest równoznaczne z anulowaniem abonamentu. Anulowanie abonamentu na jeden Slot nie ma wpływu na abonamenty aktywowane przez Użytkownika na inne Sloty Użytkownika. Po usunięciu Slotu, pozostaje on aktywny do końca okresu rozliczeniowego. Usunięcie dodatkowych slotów następuje natychmiastowo, a nadpłata zostaje zaksięgowana.
 5. Świadczenie Usług przez Administratora trwa w Słoiku od momentu wykupienia abonamentu do momentu jego rozwiązania na skutek:
  - dezaktywacji Abonamentu przez Użytkownika,
  - braku środków na karcie płatniczej Użytkownika i trzech nieudanych prób obciążenia karty,
  - upływu okresu, na jaki został zawarty Abonament w przypadku jednorazowego abonamentu na okres 12 miesięcy.
 6. Kiedy użytkownik dezaktywuje swój abonament na dany Zakład, będzie miał dostęp do danych historycznych dotyczących tego Zakładu, ale dane te nie będą aktualizowane do czasu ponownej aktywacji abonamentu. W przypadku całkowitego usunięcia Slotu przez Użytkownika z jego konta, wszystkie dane dotyczące tego Slotu zostają bezpowrotnie usunięte.
 7. W przypadku dodania kolejnego Gniazda w danym Okresie Rozliczeniowym, druga i każda kolejna faktura VAT za abonamenty na to Gniazdo zostanie naliczona i wystawiona w tym samym dniu, wraz z fakturami za wszystkie pozostałe abonamenty Użytkownika.
 8. Faktury będą wysyłane na adres e-mail używany do tworzenia konta w app.surferlocal.com od dostawcy płatności do Surfer Lcoal - Paddle oparte:
  🇬🇧 Paddle.com Market Limited: Judd House, 18-29 Mora Street, London, EC1V 8BT, United Kingdom
  🇮🇪 Paddle Payments Limited: Core B, Block 71, The Plaza, Park West, Dublin 12, Irlandia
  🇺🇸 Paddle.com Inc: 3811 Ditmars Blvd, 1071, Astoria, NY 11105-1803, USA
 9. W ciągu 30 dni od daty aktywacji pierwszego abonamentu na dany Slot, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z abonamentu bez podania przyczyny. Należy wówczas skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@surferlocal.com lub poprzez czat w aplikacji i wyrazić chęć otrzymania zwrotu pieniędzy za aktywację abonamentu. W takim przypadku Administrator zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego opłatę w terminie 14 dni od daty rezygnacji z abonamentu. Administrator wskazuje, że Użytkownicy:
  - nie mogą żądać zwrotu za drugi i kolejne zakupy abonamentów dla tego samego konta Google My Business,
  - nie mogą żądać więcej niż łącznie trzech zwrotów za anulowanie abonamentów bez podania przyczyny.
 10. Jeśli subskrypcja zostanie anulowana po upływie wyżej wymienionego 30-dniowego okresu, zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.
 11. Aby zrezygnować z subskrypcji, dezaktywować lub usunąć Slot, Użytkownik może wysłać wiadomość informującą o takim zamiarze do SURFER LOCAL: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska, lub na adres e-mail: support@surferlocal.com, lub dokonać ww. czynności w ramach odpowiedniej funkcjonalności Serwisu za pomocą odpowiedniego przycisku.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uznaniowych akcji promocyjnych dotyczących warunków i cen oferowanych abonamentów. Administrator informuje Użytkowników o warunkach i terminach akcji promocyjnych w sposób wybrany przez Administratora, w szczególności za pośrednictwem Konta, w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.§5 Funkcjonalność Serwisu

 1. Wyniki analiz prezentowane są w postaci wykresów, raportów, zestawień itp.
 2. Większość analiz jest wykonywana w czasie rzeczywistym, ich przetwarzanie może trwać kilka minut. Niektóre z funkcjonalności, na przykład: szacowany ruch na stronie lub ilość słów kluczowych, są pobierane z wcześniej obliczonej bazy danych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do prezentowania wyników analiz prowadzonych nie w czasie rzeczywistym.
 4. Za pośrednictwem swojego Konta masz dostęp do wyników swoich zapytań z ostatnich trzech miesięcy, choć w przypadku użytkowników kont bezpłatnych dostęp może być ograniczony do krótszego okresu.
 5. Administrator informuje, że analizy i wyniki prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych, a Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy profili firmowych Google, którzy potrafią z nich właściwie korzystać. Analizy nie mogą być wykorzystywane jako wskazówki lub rekomendacje, a podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o uzyskane wyniki jest całkowicie dobrowolne. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i ich wyniki.
 6. W przypadku, gdy Klient zapomni/utraci hasło, które podał podczas rejestracji, ma możliwość skorzystania z funkcjonalności "Resetuj hasło", która wygeneruje i wyśle na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem umożliwiającym zresetowanie hasła.
 7. Każde Konto po rejestracji przypisane jest tylko do jednego Użytkownika i tylko ten Użytkownik jest jego właścicielem. Administrator zwraca uwagę, że nie ma możliwości cedowania, przekazywania lub przenoszenia w inny sposób (odsprzedaży kont) istniejących Kont Użytkowników innym podmiotom. Dotyczy to również istniejących limitów na Koncie. Administrator zwraca również uwagę, że nie jest możliwe współdzielenie tego samego Konta przez kilku Użytkowników lub inne osoby trzecie.
 8. Dokładny i aktualny zakres funkcjonalności Serwisu oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem przez Administratora dostępny jest pod adresem [https://surferlocal.com/].

§6 Skargi

 1. Jeżeli Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, uważa, że Administrator nie świadczy usług zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, może złożyć formalną reklamację. W takim przypadku Użytkownik proszony jest o poinformowanie Administratora o wszystkich zarzucanych mu naruszeniach, aby umożliwić Administratorowi wyjaśnienie swojego stanowiska w sprawie.
 2. Wszystkie formalne skargi powinny być przesłane pocztą na następujący adres: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska, lub pocztą elektroniczną na adres support@surferlocal.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać Państwa imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail, opis zarzucanych naruszeń oraz Państwa żądania z tym związane. W przypadku reklamacji prosimy o wskazanie przyczyn reklamacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja nie zawiera wystarczających informacji, Administrator ponownie zwróci się do Użytkownika o dodatkowe dane przed udzieleniem odpowiedzi na reklamację.
 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni (nie dotyczy reklamacji składanych przez Klientów nie będących konsumentami). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik zażąda przesłania odpowiedzi pocztą.
 6. SURFER LOCAL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje o sposobie jej załatwienia W przypadku braku odpowiedzi ze strony Administratora w terminie 14 dni, reklamację uznaje się za zasadną (nie dotyczy reklamacji składanych przez Użytkowników nie będących konsumentami).
 7. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia aktywowania przez Użytkownika dostępu do Serwisu lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia i korzystania z Serwisu. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, o czym SURFER LOCAL niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§7 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w następujących przypadkach: świadczenia usług, w których przedsiębiorca wykonał usługę zgodnie z wyraźną zgodą konsumenta, jeżeli konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, umów o świadczenie usług, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, umów o świadczenie usług obejmujących rzeczy, które nie są prefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, umów o świadczenie usług obejmujących rzeczy, które psują się lub mają krótki termin przydatności do użycia, umów o świadczenie usług obejmujących rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu przez konsumenta nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, szczególnych umów o świadczenie usług obejmujących rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać oddzielone od innych rzeczy po dostarczeniu, umów o świadczenie usług dotyczących napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług i które mogą zostać dostarczone dopiero po upływie 30 dni oraz których cena zależy od wahań na rynku finansowym pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy, umów, w których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy dokonania pilnych napraw lub prac konserwacyjnych. Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe inne niż zamówione przez konsumenta lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, konsument ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do takich usług dodatkowych lub rzeczy, umów o świadczenie usług dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub oprogramowania dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez konsumenta po dostarczeniu, gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę, umów zawartych na aukcji publicznej, umów o zapewnienie zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, usług najmu samochodów, usług gastronomicznych lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres wykonania, umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i za jego uznaniem, że utracił on prawo odstąpienia od umowy (jeżeli konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie odstąpienia od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo odstąpienia od umowy (art.. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta).
 3. Aby odstąpić od Umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w ustawowym terminie 14 dni od zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane z Serwisu za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).
 4. Postanowienia dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. działalności gospodarczej, udostępnianych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie zdjęcia i inne materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy itp.) dostępne w Serwisie są własnością Administratora lub zostały użyte przez Administratora za zgodą osób trzecich, którym przysługują do nich prawa autorskie.
 2. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, a także przedruk jakichkolwiek tekstów dostępnych w Serwisie oraz ich publikacja w Internecie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują stosowne prawa autorskie, jest zabronione.
 3. Pobieranie materiałów graficznych z Serwisu i wykorzystywanie ich w celach promocyjnych lub komercyjnych jest również zabronione dla wszystkich osób trzecich.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują stosowne prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może być podstawą do podjęcia działań prawnych wobec osoby, której dotyczy.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków prawnych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niepodaniem przez Użytkownika pełnych, prawidłowych i aktualnych danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych uzyskanych w wyniku zapytań złożonych przez Użytkownika lub osoby trzecie. Przedstawione analizy są danymi specjalistycznymi i przeznaczone są dla profesjonalistów. Niewłaściwe wykorzystanie tych danych może przynieść niepożądane rezultaty.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z działania siły wyższej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. SURFER LOCAL informuje, że szczegółowe warunki polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka Prywatności.
 2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej. Zastosowanie mają również przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie. o ochronie danych), zwanego dalej (także Rozporządzeniem UE).
 3. Administrator ma prawo przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych, między innymi: Nazwisko i imiona Użytkownika; Login i hasło do Systemu, adres IP; Adres korespondencyjny, w przypadku gdy zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę, dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej NIP; Adresy elektroniczne Użytkownika.
 4. Administratorem danych jest SURFER LOCAL.
 5. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez SURFER LOCAL Twoich danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz obsługi procesu odstąpienia od umowy i reklamacji. Jednocześnie SURFER LOCAL zwraca uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem UE, odrębna zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów wskazanych w Rozporządzeniu UE, o którym mowa powyżej, tj. w przypadku realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub na żądanie osoby, której dane dotyczą, czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
 6. Wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom współpracującym z SURFER LOCAL w celu realizacji Umowy / świadczenia Usług.
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania swoich danych. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania podanych przez niego danych poprzez ich usunięcie z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsza realizacja Umowy / Usługi może okazać się niemożliwa, a Sprzedawca może zaprzestać sprzedaży na rzecz Klienta.
 8. W celu wykonywania umów lub innych czynności prawnych z Użytkownikiem, SURFER LOCAL może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na charakter świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 9. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu logowania i formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy / świadczenia Usług. Niepodanie danych będzie skutkowało anulowaniem zamówienia.
 10. Dane osobowe podane przez Użytkownika przy składaniu zamówienia są przetwarzane przez SURFER LOCAL przede wszystkim w celu należytego wykonania Umów i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że zachodzą okoliczności zobowiązujące lub upoważniające SURFER LOCAL do takiego ujawnienia na podstawie przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym czynności związane z realizacją Umów.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych przekazanych SURFER LOCAL w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu.
 13. Użytkownik może wyrazić zgodę wyłącznie we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe użytkownika mogą być również przetwarzane przez SURFER LOCAL w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji w celu poprawy jakości usług świadczonych przez SURFER LOCAL, co również uwzględnia wyrażoną przez użytkownika zgodę.
 14. SURFER LOCAL przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umów.
 15. Akceptując odpowiednie klauzule zawarte w formularzu zamówienia / logowania, Użytkownik wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Użytkownika oraz świadczeniem usług przez SURFER LOCAL, (2) opcjonalnie również na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o produktach na https://surferlocal.com/ oraz ich funkcjonalnościach.
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych pozyskanych w wyniku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz realizacji Państwa zamówień w naszym Serwisie.
 17. W przypadkach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§11 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, ma on prawo odstąpić od Umowy / Abonamentu na Usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub w przypadku wielu produktów objętych jednym zamówieniem, ale dostarczanych osobno, po upływie 14 dni, od którego Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (nie będąca przewoźnikiem) faktycznie weszła w posiadanie ostatniego z produktów z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 13 niniejszego Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować SURFER LOCAL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@surferlocal.com lub korzystając z formularza odstąpienia od umowy wskazanego poniżej.
 3. Kliknij tutaj, aby pobrać wzór odstąpienia od umowy.
 4. Podanie przyczyn odstąpienia od umowy nie jest wymagane, jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Wzoru formularza odstąpienia od umowy lub wysyłając wiadomość e-mail, prześlemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pdf).
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów: i. Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta; ii. Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku ustawowego odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwracamy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty wysyłki, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu pieniędzy, zwrot pieniędzy nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym SURFER LOCAL został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, SURFER LOCAL zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych problemami technicznymi, pracami konserwacyjnymi lub wdrażaniem aktualizacji. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do ograniczenia ww. przerw technicznych do godzin nocnych oraz do jak najkrótszego ich trwania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a także do rozszerzania lub ograniczania zakresu świadczonych usług. O wszelkich takich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 3. Zmiany będą wprowadzane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od poinformowania Użytkownika, a zmiany Regulaminu nie będą miały na celu modyfikacji praw, które Użytkownicy nabyli przed ich wprowadzeniem.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) , stosowanych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z wyżej wymienionymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 5. Dla wszelkich sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla adresu siedziby Administratora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa.
 7. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Jednakże, w żadnym wypadku Warunki nie ograniczają jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących praw konsumenta, które mogą przysługiwać użytkownikowi zgodnie z prawem kraju zamieszkania.
 8. Jeżeli polubowne rozwiązanie nie będzie możliwe, konflikt zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy według przepisów prawa polskiego dla Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z dnia 16 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) . Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Administratora, jak również wszelkie ewentualne spory, które mogą z nich wyniknąć, podlegają prawu polskiemu, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd polski, chyba że właściwe prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego terytorium stanowi inaczej.1. Do każdej zakupionej Usługi dołączany jest dowód zakupu.
 9. SURFER LOCAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej, a wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowani o treści zmian na 7 (siedem) dni przed wejściem zmian w życie.
 10. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa lub szkody spowodowane jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie informacji niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych, a także ujawnienie tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych.
 12. SURFER LOCAL podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Uczestników udostępnianych w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis. SURFER LOCAL zastrzega jednak, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Potencjalne zagrożenia z tym związane, jak również dostępne dla Użytkowników środki techniczne mające na celu ich zminimalizowanie, opisane są w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2021 r.

Załącznik 1.

Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Surfer Local

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Surfer Local informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług elektronicznych.


Surfer Local oświadcza, że podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej infrastruktury przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, dlatego wymienione poniżej zagrożenia mogą jedynie potencjalnie wystąpić, ale należy mieć je na uwadze podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu należą:

- Malware, czyli różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, które mają szkodliwe, przestępcze lub uszkadzające działanie na system komputerowy Użytkownika, takie jak wirusy, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- spyware, czyli programy śledzące, które zbierają informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez wiedzy lub zgody użytkownika - do autora programu;

- Spam, czyli niezamówione i niechciane wiadomości e-mail wysyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści reklamowe;

- Wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing);

- włamanie się do systemu teleinformatycznego użytkownika przy użyciu, między innymi, narzędzi hakerskich, takich jak exploity i rootkity.


Aby uniknąć tych zagrożeń, użytkownicy powinni wyposażyć swoje komputery i inne urządzenia elektroniczne, za pomocą których łączą się z Internetem, w oprogramowanie antywirusowe. Program taki powinien być stale aktualizowany.


Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają również:

- aktywny firewall,

- aktualizacja oprogramowania,

- nie otwieranie załączników wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia,

- Odczytywanie okien instalacyjnych aplikacji i ich licencji,

- regularne kompleksowe skanowanie systemu za pomocą oprogramowania antywirusowego i anty-malware,- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów prewencyjnych (wykrywanie i zapobieganie włamaniom),- korzystanie z oryginalnego systemu i aplikacji pochodzących z legalnego źródła.