Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ LOCALO

obowiązujący od 2024 r.

Postanowienia wstępne i definicje.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://localo.com/ oraz wszystkich subdomen, w tym w szczególności https://app.localo.com/. Niniejszy Regulamin określa zatem rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz zasady zawierania umów o dostarczenie usług i treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przez LOCALO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880128. Regulamin stanowi również regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje:

     
 1.        Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pl.localo.com/, a także wszystkie jego strony i subdomeny, w tym w szczególności https://app.localo.com ,wszystkie zarządzane przez Administratora, za pośrednictwem których LOCALO świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;    
 2.    
 3.        LOCALO - LOCALO Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, kapitał zakładowy: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880128;    
 4.    
 5.        Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 18 rok życia lub osoba pełnoletnia zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania tej osoby, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu i oferowanych w nim Usług wyłącznie za zgodą i pod nadzorem osób pełnoletnich (opiekunów prawnych).    
 6.    
 7.        Formularz logowania lub rejestracji - formularz dostępny w Serwisie lub na zewnętrznej stronie internetowej, służący do utworzenia Konta;    
 8.    
 9.        Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży.    
 10.    
 11.        Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym LOCALO, oznaczony indywidualną nazwą (login/e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, w którym przechowywane są dane Użytkownika;    
 12.    
 13.        Umowa sprzedaży – umowa o dostarczenie Usług LOCALO zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której LOCALO zobowiązuje się  do dostarczenia Klientowi Usługi w zamian za zapłatę Ceny,    
 14.    
 15.        Operator płatności - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadająca NIP: 779-23-08-495,    
 16.    
 17.        Regulamin - niniejszy Regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) - określający zasady korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych;    
 18.    
 19.        Zapytanie - zapytanie o analizę konkretnej frazy w konkretnej lokalizacji i języku, złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.    
 20.    
 21.        Usługa elektroniczna - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, wysyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.    
 22.    
 23.        Usługa LOCALO – usługa cyfrowa bądź usługa dostarczania treści cyfrowych zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oferowana w Serwisie.    
 24.    
 25.        Usługa PayU Express – usługa świadczona przez Operatora płatności we współpracy z LOCALO, polegająca na wydawaniu przez Operatora płatności elektronicznego instrumentu płatniczego oraz dokonywaniu płatności.    
 26.    
 27.        Cennik - aktualny cennik dla danego rodzaju abonamentu zamieszczony na stronie internetowej LOCALO pod adresem: https://pl.localo.com/cennik, przy czym w przypadku aktywacji przez Użytkownika drugiego i kolejnego slotu:    
 28.    
 29.        na więcej niż 15 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego, Użytkownik płaci 100% ceny abonamentu za ten slot,    
 30.    
 31.        na mniej niż 15 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego i więcej niż 7, Użytkownik płaci 66,6% ceny abonamentu za ten slot.    
 32.    
 33.        na mniej niż 7 dni przed końcem Okresu rozliczeniowego, Użytkownik płaci 50% ceny abonamentu za ten slot.    
     
 1.        Okres rozliczeniowy - okres, za który Użytkownik uiszcza opłaty za czas trwania abonamentu w Serwisie. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc, liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych - w przypadku abonamentu na okres 1 miesiąca oraz 12 miesięcy, liczonych jako 365 kolejnych dni kalendarzowych - w przypadku abonamentu na okres jednego roku. Opłaty za Abonament za usługi świadczone w Serwisie pobierane są:    
     
 1.        z góry co miesiąc w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczął się abonament zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w przypadku abonamentu miesięcznego,    
 2.    
 3.        z góry co roku w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczął się abonament zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w przypadku abonamentu rocznego.    


     
 1.        Polityka prywatności - dokument przedstawiający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez LOCALO.    
 2.    
 3.        Slot - funkcjonalność Usługi LOCALO pozwalająca Użytkownikowi na dodanie jednego aktywnego profilu firmowego Użytkownika na Koncie utworzonym przez Użytkownika w ramach wykupionego abonamentu.    
 4.    
 5.        Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą z LOCALO umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;    
 6.    
 7.        Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie za zgodą Usługobiorcy, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie.    
 8.    
 9.        Cena – określona wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN (złoty polski). Wszystkie Ceny widoczne w Serwisie są cenami brutto, to jest zawierają podatek od towarów i usług (VAT).     


     
 1.        Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych z LOCALO.    

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     
 1.        Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.    
 2.    
 3.        Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a LOCALO zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności na rachunku bankowym LOCALO i rozpoczęcia świadczenia Usług LOCALO przez LOCALO.    
 4.    
 5.        Dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta jest w szczególności wiadomość email, przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z fakturą VAT lub paragonem za Usługę bądź inny dowód potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży.    
 6.    
 7.        LOCALO zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usługi LOCALO od momentu zaksięgowania płatności za wybraną przez Klienta Usługę. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia Usług powoduje utratę prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 9 i § 10 Regulaminu.    
 8.    
 9.        Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie zalogowania się przez Klienta za pośrednictwem Google bądź rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wysłanej przez LOCALO potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie.     
 10.    
 11.        Szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://pl.localo.com/privacy-policy, a która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Osoby zawierające Umowę Sprzedaży w Serwisie podają dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez LOCALO na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.    
 12.    
 13.        Kontakt z Serwisem:     
 14.    
 15.        Adres LOCALO: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, adres e-mail LOCALO:support@localo.com numer telefonu LOCALO:  numer telefonu: 602 598 958     
 16.    
 17.        Klient może porozumiewać się z LOCALO za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.    
 18.    
 19.        Klient może porozumieć się telefonicznie z LOCALO w godzinach 08:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.    

8. Wymagania techniczne:

Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Klient powinien zapewnić co najmniej:

     
 1.        urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,    
 2.    
 3.        połączenie z globalną siecią Internet,    
 4.    
 5.        zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox) obsługująca szyfrowane połączenia SSL, bądź jedną z 3 ostatnich wersji systemu Android,    
 6.    
 7.        aktywne konto poczty elektronicznej (email),    
 8.    
 9.        Używana wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki powinny być nadal wspierane przez wydawcę oprogramowania oraz dostawcę sprzętu.    

Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://pl.localo.com/regulations, gdzie można go pobrać, zapisać i wydrukować.

Serwis nie korzysta z profilowania cen i plasowania produktów.

§2. HISTORIE SUKCESU

     
 1.        LOCALO umożliwia Klientom wysłanie do LOCALO swojej opinii oraz zapoznanie się z opiniami innych Klientów o Usługach świadczonych w Serwisie pod adresem https://pl.localo.com/historie-sukcesu, gdzie publikowane są wyłącznie opinie zweryfikowane, w tym zweryfikowane przez LOCALO i wystawione przez faktycznych Klientów, którzy dokonali zakupu Usług LOCALO i korzystali z funkcjonalności Serwisu.     
 2.    
 3.        Autentyczność wystawionych opinii zapewnia LOCALO, który na podstawie przesłanych danych przez Klienta w trakcie wypełniania formularza do wystawienia opinii, dokonuje weryfikacji, czy Klient rzeczywiście dokonał zakupu Usług LOCALO. LOCALO zastrzega sobie prawo publikowania wybranych opinii, ale nie ma wpływu na ich treść i nie wprowadza żadnych modyfikacji wystawionych przez Klientów opinii. Klient wyłącznie ponosi odpowiedzialność za swoją wypowiedź dokonaną w ramach wyrażenia Opinii.    
 4.    
 5.        Opinie i oceny punktowe dokonywane przez Klientów - nie są merytorycznie weryfikowane przez LOCALO.     
 6.    
 7.        W przypadku uzasadnionych wątpliwości LOCALO i/bądź jakichkolwiek zastrzeżeń kierowanych do LOCALO przez innych Klientów/osoby trzecie w szczególności dotyczących tego, czy dany Klient faktycznie zakupił Usługę LOCALO bądź czy dana opinia pochodzi od Klienta, LOCALO zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z autorem takiej opinii w celu ustalenia  i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu lub dokonał zakupu Usługi LOCALO, co do której zamieszczono opinię.    
 8.    
 9.        Jakiekolwiek zastrzeżenia, uwagi bądź odwołania od weryfikacji opinii mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w § 7 niniejszego Regulaminu.    

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

     
 1.        Zamówienia składane w Serwisie mogą być dokonywane przez Klientów posiadających Konto. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.    
 2.    
 3.        Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Serwisu pod adresem https://pl.localo.com/ komendy „Rozpocznij” na górze strony internetowej Serwisu, a następnie kliknięciu „Zarejestruj się” i wypełnienia Formularza rejestracji, o ile Klient nie wybierze opcji zalogowania się do Serwisu poprzez konto Google.
  W takim wypadku Klient nie musi dokonywać rejestracji Konta, gdyż zostanie automatycznie zalogowany i będzie korzystał z usługi Konta dzięki zalogowaniu się do swojego konta Google.     
 4.    
 5.        Na  podany w Formularzu rejestracji adres e-mail lub adres email przypisany do konta Google, zostanie przez LOCALO wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. Podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do świadczenia usług Konta. Rozpoczęcie świadczenia usługi elektronicznej Konta rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie Konta.    
 6.    
 7.        Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu się za pomocą hasła.    
 8.    
 9.        Klient dokonuje Zamówienia w Serwisie wypełniając Formularz zamówienia.    
 10.    
 11.        Klient składa Zamówienie wypełniając Formularz zamówienia swoimi danymi (adres e-mail), oraz akceptując treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.    
 12.    
 13.        W przypadku Formularza zamówienia w Serwisie Klient podaje swój adres email oraz w zależności od formy rozliczeń podaje swoje imię i nazwisko oraz adres (indywidualny) lub dane firmy (Firma). Klient wybiera również metodę płatności spośród wskazanych w Formularzu zamówienia tj. PayU, karta debetowa, BLIK lub Przelew bankowy.    
 14.    
 15.        Podanie niepełnych danych w Formularzu zamówienia uniemożliwi przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy i zawarcie Umowy sprzedaży.    
 16.    
 17.        LOCALO każdorazowo określa, które z danych w Formularzu zamówienia są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.    
 18.    
 19.        Użytkownik Serwisu, po utworzeniu Konta może je usunąć jedynie za pośrednictwem kontaktu z supportem Serwisu pod adresem mailowym: support@localo.com    

§4. ZAMAWIANIE USŁUG (SUBSKRYPCJE)

     
 1.        Zamówienia na Usługi LOCALO przyjmowane są poprzez stronę internetową https://pl.localo.com/    
 2.    
 3.        W wyniku wykupienia abonamentu na Usługę LOCALO na podstawie Cennika, Użytkownik może uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu wskazanych w niniejszym paragrafie oraz § 6.    
 4.    
 5.        Użytkownik może, według własnego uznania, korzystać z darmowego planu „ZA DARMO” lub wykupić odnawialną subskrypcję na okres jednego miesiąca lub jednego roku według aktualnych opłat obowiązujących zgodnie
  z Cennikiem.    

3a. W ramach darmowego planu „ZA DARMO” Użytkownik otrzymuje nieograniczony czasowo dostęp do Serwisu z dostępem do funkcjonalności Usług LOCALO wymienionych w planie darmowym „ZA DARMO”.

     
 1.        Użytkownik kupuje jeden abonament na jeden Slot dodany przez siebie w ramach swojego Konta. Użytkownik może wykupić tylko jeden abonament na jeden Slot. Użytkownik może dodać do Konta więcej niż jeden Slot i tym samym wykupić więcej niż jeden abonament, który będzie obejmował ten sam Okres rozliczeniowy, przy czym w pierwszym miesiącu kwota zostanie skorygowana zgodnie z tym, kiedy przypada Okres rozliczeniowy dla danego konta zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może w każdej chwili dodać lub usunąć Slot, co jest równoznaczne z anulowaniem abonamentu. Anulowanie abonamentu na jeden Slot nie ma wpływu na abonamenty aktywowane przez Użytkownika na inne Sloty Użytkownika. Po usunięciu Slotu, pozostaje on aktywny do końca Okresu rozliczeniowego. Usunięcie dodatkowych slotów następuje natychmiastowo, a nadpłata zostaje zaksięgowana.    
 2.    
 3.        Faktury będą wysyłane na adres e-mail podany przy tworzeniu Konta w Serwisie od dostawcy płatności do Localo - Paddle oparte:    
     
 1.        🇬🇧 Paddle.com Market Limited: Judd House, 18-29 Mora Street, London, EC1V 8BT, United Kingdom    
 2.    
 3.        🇮🇪 Paddle Payments Limited: Core B, Block 71, The Plaza, Park West, Dublin 12, Irlandia    
 4.    
 5.        🇺🇸 Paddle.com Inc: 3811 Ditmars Blvd, 1071, Astoria, NY 11105-1803, USA    

6. Ceny w Serwisie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Usług LOCALO obok informacji o obniżonej Cenie LOCALO zamieszcza informację o najniższej Cenie tej Usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Usług, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni, wówczas LOCALO obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza informację o najniższej cenie tej Usługi LOCALO, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

     
 1.        LOCALO może dokonywać zmiany Ceny Usług LOCALO, przy czym zmiany nie są wiążące dla Umów sprzedaży dokonanych przed tą zmianą. LOCALO zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.    
 2.    
 3.        Opłaty za zakupione przez Serwis Usługi LOCALO można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji.    
 4.    
 5.        Po dokonaniu płatności za pośrednictwem płatności internetowych Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym LOCALO. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.    
 6.    
 7.        Użytkownik przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Usługi j i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „wskazującego na symbol płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności.     
 8.    
 9.        W przypadku wybrania jako formy zapłaty za Usługi LOCALO płatności online (przelew, BLIK lub płatność kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (systemu PayU), Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe Zamówienie. W przypadku płatności z zagranicy (tj. spoza Polski), płatność za Usługę następuje tylko za pośrednictwem karty płatniczej).    
 10.    
 11.        Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.    
 12.    
 13.        LOCALO w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z prawidłową realizacją Zamówienia.    
 14.    
 15.        Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z numerem NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.    
 16.    
 17.        Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez LOCALO.    
 18.    
 19.        LOCALO nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu zamówienia.    
 20.    
 21.        W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności Serwisu czy potrzeby uzyskania pomocy, w szczególności dotyczącej Usług elektronicznych czy Usług LOCALO , Klient może kontaktować się pod następującym numerem telefonu: +48 602 598 958.    

§5. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

     
 1.        Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się nieodpłatnie dla usług:    
 2.    
 3.        zawieranie Umów Sprzedaży w chwili określonej zgodnie z treścią § 4,    
 4.    
 5.        Konta,    
 6.    
 7.        Subskrypcji Newsletter,    
 8.    
 9.        Komunikatora Chat,    
     
 1.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, LOCALO podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.    
 2.    
 3.        Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:    
     
 1.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;    
 2.    
 3.        korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),    
 4.    
 5.        korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub LOCALO,    
 6.    
 7.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;    
 8.    
 9.        korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego miejsca zamieszkania Użytkownika prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.    
     
 1.        LOCALO ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.    
 2.    
 3.        Dzięki usłudze Newsletter, na podany przez Użytkownika adres e-mail, LOCALO wysyła informację handlową o ofercie LOCALO, nowych usługach, aktualnych promocjach itp. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.    
 4.    
 5.        Newsletter będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.      
 6.    
 7.        Każda wiadomość w ramach usługi Newsletter zawiera:    
     
 1.        dane LOCALO jako nadawcy Newslettera,    
 2.    
 3.        treść Newslettera,    
 4.    
 5.        informację o możliwym sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.      
     
 1.        Zapisanie się do subskrypcji Newsletter następuje poprzez:    
     
 1.        podanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail u doły strony https:/pl.localo.com w polu zatytułowanym „Zostań mistrzem lokalnego Google”.    
 2.    
 3.        wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,    
 4.    
 5.        zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,    
 6.    
 7.        kliknięcie przycisku „Zapisz się”,    
 8.    
 9.        LOCALO przesyła na podany adres e-mail link aktywacyjny potwierdzający zamówienie usługi Newsletter w przesłanej przez LOCALO wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletter”. Kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje dodanie adresu e-mail Klienta do listy mailingowej LOCALO.    

     
 1.        Podanie adresu e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.    
 2.    
 3.        LOCALO wskazuje, że każdy Newsletter zawiera:    
     
 1.        informację o LOCALO jako nadawcy Newslettera oraz podanie „Tematu” określające treść Newslettera,    
 2.    
 3.        zwięzłą informację dotyczącą sposobu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) tego Klienta, na który wysyłany jest Newsletter,    
     
 1.        Korzystanie z Usług Elektronicznych opisanych w niniejszym Regulaminie jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez takiego Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).     

§ 6. RODZAJE I ZAKRES USŁUG TREŚCI CYFROWYCH

     
 1.        Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech możliwych  subskrypcji:    
 2.    
 3.        Za darmo - darmowy plan,    
 4.    
 5.        Rozwój,    
 6.    
 7.        Agencja,    

które dostarczają narzędzi do osiągnięcia przez stronę internetową Klienta jak najlepszej pozycji w bezpłatnych (naturalnych, organicznych) wynikach wyszukiwania dla wybranych fraz i słów kluczowych (SEO).

1a. LOCALO bezpłatnie udostępnia dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie z podpięta wizytówką Google Moja Firma dodatkową funkcjonalność Serwisu o nazwie LOCALO SITES, polegającą na możliwości automatycznego budowania stron przez tych Użytkowników. Funkcjonalność ta jest dostępna tak w darmowym planie 
jak i płatnych planach.

1b. Funkcjonalność, o której mowa w punkcie 1a powyżej, może uruchomić poprzez dwa kliknięcia: pierwsze: Użytkownik powinien na swoim Koncie wejść w zakładkę strony internetowe oraz drugie kliknięcie: Użytkownik powinien kliknąć w przycisk opublikuj. 

1c. LOCALO będzie dążyć do zapewnienia ciągłości działania funkcjonalności opisanej w punkcie 1a powyżej, jednak w chwili obecnej funkcjonalność ta jest w fazie testów i tym samym LOCALO zastrzega sobie m.in. możliwość wycofania w przyszłości tej funkcjonalności, Korzystając z Serwisu oraz z funkcjonalności opisanej w punkcie 1a powyżej, Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalność opisana w punkcie 1a powyżej jest w fazie testów, 
w związku z czym może być jedynie tymczasowa i wycofana przez LOCALO. W razie wycofania tej funkcjonalności, LOCALO poinformuje o tym fakcie Użytkowników co najmniej na 14 (czternaście) dni przez jej wycofaniem.

1d. W fazie testowej, Funkcjonalność opisana w punkcie 1a jest dla Użytkowników Serwisów darmowa. Po ukończeniu fazy testów LOCALO zdecyduje na jakich zasadach będzie udostępniać swoim Użytkownika. powyższą funkcjonalność, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przez wprowadzeniem opłat za korzystanie z tej funkcjonalności. 

1e. Niezależnie od postanowień wskazanych w punkcie 1c oraz 1d, w każdym przypadku Użytkownik Serwisu będzie mógł zachować wyniki (archiwum) korzystania z funkcjonalności opisanej w punkcie 1a powyżej. Dodatkowo Użytkownik Serwisu nie utraci dostępu do strony utworzonej w ramach funkcjonalności opisanej w punkcie 1a powyżej, również po zaprzestaniu korzystania z Serwisu (w ramach planu darmowego lub płatnego) chyba, że przed zaprzestaniem z korzystania z Serwisu, na swoim Koncie kliknie w ikonę pozwalającą na usunięcie tak utworzonej strony, 

1f. Użytkownik po zaprzestaniu korzystania z Serwisu (w ramach planu darmowego lub płatnego) nie ma możliwości aktualizacji danych na stronie utworzonej w ramach funkcjonalności opisanej w punkcie 1a powyżej, w razie gdy użytkownik ten usunie na swoim Koncie taką stronę, ponieważ po całkowitym zaprzestaniu korzystania z Serwisu, Użytkownik utraci dostęp do profilu swojej firmy na Koncie. Użytkownik po ponownym powrocie do korzystania z Serwisu (w ramach darmowego lub płatnego planu), będzie mieć możliwość aktualizacji tej strony w ramach funkcjonalności opisanej w punkcie 1a.

     
 1.        Wyniki analiz w ramach subskrypcji prezentowane są w postaci wykresów, raportów, zestawień itp.    
 2.    
 3.        Większość analiz jest wykonywana w czasie rzeczywistym, ich przetwarzanie może trwać kilka minut. Niektóre z funkcjonalności, na przykład: szacowany ruch na stronie lub ilość słów kluczowych, są pobierane z wcześniej obliczonej bazy danych.    
 4.    
 5.        LOCALO zastrzega sobie prawo do prezentowania wyników analiz prowadzonych nie w czasie rzeczywistym.    
 6.    
 7.        Za pośrednictwem swojego Konta Klient ma dostęp do wyników swoich zapytań z ostatnich trzech miesięcy, choć w przypadku Użytkowników kont bezpłatnych dostęp może być ograniczony do krótszego okresu. W przypadku użytkowników kont bezpłatnych dostęp do zapytań następuje po uprzednim kontakcie z LOCALO pod adresem e-mail: support@localo.com
  i zgłoszeniu takiej potrzeby.    
 8.    
 9.        LOCALO  informuje, że analizy i wyniki prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych, a Usługa cyfrowa przeznaczona jest dla posiadaczy profili firmowych Google, którzy potrafią z nich właściwie korzystać. Analizy nie mogą być wykorzystywane jako wskazówki lub rekomendacje, a podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o uzyskane wyniki jest całkowicie dobrowolne. W związku z tym LOCALO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i ich wyniki.    
 10.    
 11.        W przypadku, gdy Klient zapomni/utraci hasło, które podał podczas rejestracji, ma możliwość skorzystania z funkcjonalności "Resetuj hasło", która wygeneruje i wyśle na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem umożliwiającym zresetowanie hasła.    
 12.    
 13.        Każde Konto po rejestracji przypisane jest tylko do jednego Użytkownika i tylko ten Użytkownik jest jego właścicielem. LOCALO zwraca uwagę, że nie ma możliwości cedowania, przekazywania lub przenoszenia w inny sposób (odsprzedaży Kont) istniejących Kont Użytkowników innym podmiotom. Dotyczy to również istniejących limitów na Koncie. LOCALO zwraca również uwagę, że nie jest możliwe współdzielenie tego samego Konta przez kilku Użytkowników lub inne osoby trzecie.    
 14.    
 15.        Dokładny i aktualny zakres funkcjonalności Serwisu oraz Usług LOCALO oferowanej za jego pośrednictwem przez LOCALO dostępny jest pod adresem https://pl.localo.com/pricing.    

§7. REKLAMACJE DOTYCZĄCYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

     
 1.        LOCALO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu,
  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.    
 2.    
 3.        Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LOCALO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.    
 4.    
 5.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby LOCALO bądź w drodze elektronicznej na adres support@localo.com.    
 6.    
 7.        W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.    

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG LOCALO

     
 1.        Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Konsumentów. Odpowiedzialność LOCALO z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klienta, który nie jest Konsumentem zostaje wyłączona.     
 2.    
 3.        Obowiązkiem LOCALO jest dostarczenie Klientowi Usług LOCALO zgodnych z Umową sprzedaży.     
 4.    
 5.        Podstawę i zasady ponoszenia przez LOCALO odpowiedzialności określają obowiązujące na terytorium RP przepisy prawne, w szczególności przepisy zawarte w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).     
 6.    
 7.        Dostarczana Klientowi przez LOCALO Usługa LOCALO musi być zgodna z Umową sprzedaży:     
     
 1.        w chwili jej dostarczenia – w przypadku, gdy Usługa LOCALO dostarczana jest jednorazowo lub częściami;     
 2.    
 3.        przez cały okres dostarczania danej Usługi LOCALO  – w przypadku, gdy Usługa LOCALO dostarczana jest w sposób ciągły.    
     
 1.        Jeżeli Usługa LOCALO jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży.    
 2.    
 3.        Reklamacje dotyczące Usług LOCALO można składać:    
     
 1.        w formie pisemnej na adres LOCALO Sp. z o.o. Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska,    
 2.    
 3.        w formie wiadomości e-mail na adres: support@localo.com,    
 4.    
 5.        w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie LOCALO w godzinach jej otwarcia.    
     
 1.        LOCALO ponosi odpowiedzialność za niezgodność:     
     
 1.        istniejącą w chwili dostarczenia Usługi LOCALO i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Usługa LOCALO dostarczana jest jednorazowo lub częściami;     
 2.    
 3.        ujawnioną w okresie dostarczania Usługi LOCALO – w przypadku, gdy Usługa LOCALO dostarczana jest w sposób ciągły.    
     
 1.        Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego, adres/adres e-mail
  w zależności od tego czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, a także wskazanie przez Klienta, preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.    
 2.    
 3.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, LOCALO zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie.    
 4.    
 5.        Reklamacje dotyczące Usług LOCALO zostaną rozpatrzone indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.    
 6.    
 7.        Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości  e-mail pocztą elektroniczną, w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a gdyby taki sposób nie został wskazany w zależności od sposobu złożenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji LOCALO powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.    
 8.    
 9.        Spory pomiędzy Klientem a LOCALO dotyczące złożonego Zamówienia na usługę LOCALO będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.    
 10.    
 11.        Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:    
     
 1.        zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);    
 2.    
 3.        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą.    
     
 1.        Konsument ma prawo uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a LOCALO w formie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.    
 2.    
 3.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, przede wszystkim pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów    

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

     
 1.        Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.    
 2.    
 3.        Skorzystanie z możliwych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony tj. Konsument i LOCALO muszą wyrazić zgodę na postępowanie.    
 4.    
 5.        Konsument może również  skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), tj. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).     
 6.    
 7.        Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage    
 8.    
 9.        Założeniem platformy ODR jest ułatwianie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających
  z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.    

§ 9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI LOCALO

     
 1.        W razie braku zgodności Usługi LOCALO z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).     
 2.    
 3.        LOCALO informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi LOCALO z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas trwania Umowy sprzedaży bądź zasadnie oczekiwani przez Konsumenta w przypadku dostarczania Usługi LOCALO jednorazowo lub częściami. LOCALO nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usługi cyfrowej z umową w sytuacji, kiedy Konsument mimo poinformowania go o konieczności zainstalowania aktualizacji i przekazania mu prawidłowej instrukcji obsługi z konsekwencjami niezainstalowania tych aktualizacji, Konsument nie zainstaluje ich lub zrobi to nieprawidłowo.    
 4.    
 5.        LOCALO może odmówić doprowadzenia Usługi LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi LOCALO z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.    
 6.    
 7.        LOCALO doprowadza Usługę LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której LOCALO został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży ponosi LOCALO.    
 8.    
 9.        Jeżeli Usługa LOCALO jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:    
 10.    
 11.         doprowadzenie do zgodności Usługi LOCALO z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,    
 12.    
 13.        LOCALO nie doprowadził Usługi LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży,    
 14.    
 15.        brak zgodności Usługi LOCALO z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że LOCALO próbował doprowadzić Usługę LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży;    
 16.    
 17.        brak zgodności Usługi LOCALO z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z wezwania LOCALO do doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży,    
 18.    
 19.        z oświadczenia LOCALO lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi LOCALO do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.    
     
 1.        Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Usługi LOCALO niezgodnych z umową pozostaje do wartości Usługi LOCALO zgodnych z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Usługi LOCALO są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi LOCALO pozostawały niezgodne z Umową sprzedaży.    
 2.    
 3.        Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa LOCALO jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi LOCALO z Umową sprzedaży jest nieistotny.     
 4.    
 5.        LOCALO jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze LOCALO niezgodnej z Umową sprzedaży lub Usłudze LOCALO, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.    
 6.    
 7.        LOCALO zwróci Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.    
 8.    
 9.        LOCALO dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.    
 10.    
 11.        Zawarte w niniejszym Regulaminie zasady dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.    

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

     
 1.        W przypadku braku dostarczenia USŁUGI LOCALO w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma prawo wezwać LOCALO do jej dostarczenia. Takie wezwanie może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust.7.    
 2.    
 3.        Jeżeli Dostawca nie dostarczy Usługi LOCALO niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa powyżej,  albo nie dostarczy jej w dodatkowym uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie USŁUGI LOCALO.     
 4.    
 5.        Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi LOCALO wymaga dla swojej ważności złożenia LOCALO przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie takie może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu.     
 6.    
 7.        W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży, LOCALO jest zobowiązane dokonać zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta za tę Usługę § 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot Ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to zwrot nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.     
 8.    
 9.        Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Usługi LOCALO, jeżeli:    
     
 1.        z oświadczenia LOCALO lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi LOCALO lub    
 2.    
 3.        Konsument i LOCALO uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi LOCALO miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a LOCALO nie dostarczył ich w tym terminie.    
     
 1.        Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:    
     
 1.        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;    
 2.    
 3.        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;    
 4.    
 5.        w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;    
 6.    
 7.        w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;    
 8.    
 9.        w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;    
 10.    
 11.        w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;    
 12.    
 13.        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;    
 14.    
 15.        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;    
 16.    
 17.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;    
 18.    
 19.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;    
 20.    
 21.        zawartej w drodze aukcji publicznej;    
 22.    
 23.        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;    
 24.    
 25.        o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;    
 26.    
 27.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.    

§12. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI LOCALO

     
 1.         W ciągu 30 dni od daty aktywacji pierwszego abonamentu na dany Slot, Klient ma prawo do rezygnacji z abonamentu bez podania przyczyny. Należy wówczas skontaktować się z LOCALO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust. 7 lub poprzez czat w aplikacji i wyrazić chęć otrzymania zwrotu pieniędzy za aktywację abonamentu. W takim przypadku LOCALO zwróci Klientowi uiszczoną przez niego opłatę w terminie 14 dni od daty rezygnacji z abonamentu. LOCALO wskazuje, że Klienci:    
 2.    
 3.        nie mogą żądać zwrotu za drugi i kolejne zakupy abonamentów dla tego samego konta Google My Business,    
 4.    
 5.        nie mogą żądać więcej niż łącznie trzech zwrotów za anulowanie abonamentów bez podania przyczyny.    
 6.    
 7.        Jeśli subskrypcja zostanie anulowana po upływie wyżej wymienionego 30-dniowego okresu, zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.    
 8.    
 9.        aby zrezygnować z subskrypcji, dezaktywować lub usunąć Slot, Użytkownik może wysłać wiadomość informującą o takim zamiarze do LOCALO: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polska, lub na adres e-mail: support@localo.com, lub dokonać ww. czynności w ramach odpowiedniej funkcjonalności Serwisu za pomocą odpowiedniego przycisku.    
     
 1.        Świadczenie Usług LOCALO przez LOCALO trwa w Serwisie od momentu wykupienia abonamentu do momentu jego rozwiązania na skutek:    
     
 1.        dezaktywacji abonamentu przez Klienta,    
 2.    
 3.        braku środków na karcie płatniczej Klienta i trzech nieudanych prób obciążenia karty, w przypadku wybory przez Klienta płatności kartą płatniczą,    
 4.    
 5.        upływu okresu, na jaki została zawarta Umowa sprzedaży w przypadku jednorazowego abonamentu na okres 12 miesięcy.    
     
 1.        Kiedy Klient dezaktywuje swój abonament na dany Slot, będzie miał dostęp do danych historycznych dotyczących tego Slotu, ale dane te nie będą aktualizowane do czasu ponownej aktywacji abonamentu. W przypadku całkowitego usunięcia Slotu przez Klienta z jego konta, wszystkie dane dotyczące tego Slotu zostają bezpowrotnie usunięte.    
 2.    
 3.        W przypadku dodania kolejnego Slotu w danym Okresie Rozliczeniowym, druga i każda kolejna faktura VAT za abonamenty na ten Slot zostanie naliczona i wystawiona w tym samym dniu, wraz z fakturami za wszystkie pozostałe abonamenty Klienta.    
 4.    
 5.        LOCALO może dokonać zmiany Usługi LOCALO, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. LOCALO nie może jednak dokonać zmiany Usługi LOCALO dostarczanych w sposób jednorazowy.    
 6.    
 7.        Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 5, nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.    
 8.    
 9.        LOCALO poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 5.    
 10.    
 11.        Jeżeli zmiana Usługi LOCALO, o której mowa w ust 5. Powyżej,  istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Konsumenta do Usługi LOCALO lub korzystanie z nich, LOCALO poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia Umowy sprzedaży zgodnie z ust. 9 i 10 poniżej.    
 12.    
 13.        W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.     
 14.    
 15.        Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli LOCALO zapewni Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi LOCALO zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.    

§12. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA ORAZ UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

     
 1.        Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).    
 2.    
 3.        Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@localo.com     
 4.    
 5.        LOCALO może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).    
 6.    
 7.        Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.    
 8.    
 9.        LOCALO i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.      

§ 13. USŁUGA PŁATNOŚCI PAYU

     
 1.        Klient może dokonywać na rzecz LOCALO płatności kartami płatniczymi w uproszczonej formie tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token (indywidualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej.    
 2.    
 3.        Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.    
 4.    
 5.        W celu korzystania z Usługi PayU niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem powszechnie wykorzystywanym do przeglądania jej zasobów.    
 6.    
 7.        Płatności PayU dokonywane przez Klienta na rzecz LOCALO obejmują:    
 8.    
 9.        płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,    
 10.    
 11.        płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,    
 12.    
 13.        płatności dokonywane za pomocą BLIK.    
     
 1.        W ramach płatności kartami płatniczymi Klient może dokonać płatności kartami organizacji VISA oraz Mastercard, w tym kartami kredytowymi i z odroczoną płatnością, kartami debetowymi i kartami biznesowymi.     
 2.    
 3.        Po wybraniu opcji płatności PayU przy wypełnieniu Formularza zamówienia, Klient zostanie przeniesiony do strony, na której będzie mógł wybrać bank, który zrealizuje transakcję, wpisać kod BLIK bądź wpisać dane karty płatniczej.    
 4.    
 5.        Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi zamówione w PayU nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.     
 6.    
 7.        Reklamację można złożyć w formie:     

a) pisemnej na adres PayU: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, lub 

b) elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub 

c) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Klient), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. 

     
 1.        Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.     
 2.    
 3.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.     
 4.    
 5.        PayU rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.     
 6.    
 7.        Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Klient wyraził na to zgodę.     
 8.    
 9.        W związku z rozpatrywaniem reklamacji, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii z wystawcami kart płatniczych, instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, PayU może zwrócić się do Klienta o przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania:     
     
 1.        dodatkowych, niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz     
 2.    
 3.        kopii dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.     
     
 1.        Jeżeli Klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji przekazanym przez PayU, wówczas ma możliwość:     

a) jeżeli Klient jest osobą fizyczną- wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku Finansowego i o Rzeczniku Finansowym, 

b) skorzystania z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny 

c) skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wskazując jako pierwszy punkt kontaktu następujący adres PayU: help@payu.pl 

d) jeśli Klient posiada status Konsumenta- zwrócić się o pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta, 

e) wystąpienia z powództwem przeciwko PayU do sądu powszechnego właściwości ogólnej.

     
 1.        Klient może wnieść do organu sprawującego nadzór nad PayU skargę na jej działanie. Organem sprawującym nadzór nad PayU jest Komisja Nadzoru Finansowego.     
 2.    
 3.        PayU nie jest stroną Umowy sprzedaży pomiędzy LOCALO a Klientem i nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez LOCALO zobowiązania względem Klienta związanego z Umową sprzedaży.     
 4.    
 5.        Dane kartowe Klienta przechowywane są przez Operatora płatności.    

§14. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

     
 1.        Wszystkie zdjęcia i inne materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy itp.) dostępne w Serwisie są własnością LOCALO lub zostały użyte przez LOCALO za zgodą osób trzecich, którym przysługują do nich prawa autorskie.    
 2.    
 3.        Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, a także przedruk jakichkolwiek tekstów dostępnych w Serwisie oraz ich publikacja w Internecie bez uprzedniej pisemnej zgody LOCALO lub osoby trzeciej, której przysługują stosowne prawa autorskie, jest zabronione.    
 4.    
 5.        Pobieranie materiałów graficznych z Serwisu i wykorzystywanie ich w celach promocyjnych lub komercyjnych jest również zabronione dla wszystkich osób trzecich.    
 6.    
 7.        Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody LOCALO lub osoby trzeciej, której przysługują stosowne prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może być podstawą do podjęcia działań prawnych wobec osoby, której dotyczy.    

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     
 1.        Spory powstałe pomiędzy LOCALO a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta.    
 2.    
 3.        Do niniejszego Regulaminy zastosowanie znajdzie prawo polskie.    
 4.    
 5.        LOCALO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.     
 6.    
 7.        Regulamin bądź jego zmiana wchodzą w życie po 14-stu dniach od ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://localo.com/ oraz wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.    
 8.    
 9.        Klienci odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania ze Serwisu.    
 10.    
 11.        Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Sklepie internetowym, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.    
 12.    
 13.        LOCALO zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Klientów, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.    
 14.    
 15.        Niniejszy Regulamin stosuje się począwszy od dnia 01.01.2024    

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOCALO

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, LOCALO niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. LOCALO oświadcza, że stosuje niezbędne i odpowiednie środki w celu ochrony swojej infrastruktury przed nieuprawnionymi działaniami i dostępem osób trzecich i dlatego zagrożenia opisane poniżej mogą wystąpić tylko potencjalnie, ale powinny być brane pod uwagę  w czasie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 


Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem sieci Internet należą:
- złośliwe oprogramowanie, czyli różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, które mają szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu informatycznego użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- oprogramowanie szpiegujące, czyli programy śledzące użytkownika, które zbierają informacje o użytkowniku i wysyłają je – zwykle bez jego wiedzy i zgody – do autora programu;

- spam, czyli niechciane i niezamówione wiadomości elektroniczne wysyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści reklamowe;

- wyłudzanie poufnych danych osobowych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing);

- włamanie do systemu teleinformatycznego użytkownika z wykorzystaniem m.in. narzędzi hakerskich takich jak exploit czy rootkit;

Aby uniknąć zagrożeń, użytkownik powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, z których korzysta łącząc się z Internetem, w program antywirusowy. Taki program powinien być stale aktualizowany.
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają również::

- włączona zapora sieciowa,

- aktualizacja oprogramowania,

- nieotwieranie załączników do wiadomości e-mail niewiadomego pochodzenia,

- zapoznawanie się z informacjami przy instalacji aplikacji i ich licencjami,

- regularne kompleksowe skanowanie systemu za pomocą oprogramowania antywirusowego i antymalware,

- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów prewencyjnych (wykrywanie i zapobieganie włamaniom),

- korzystanie z oryginalnego systemu i aplikacji z legalnego źródła.

Załącznik 1.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

     
 1.        Prawo odstąpienia od umowy    
 2.    
 3.        Konsumentowi* przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:    
     
 1.        dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:     
     
 1.        obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,     
 2.    
 3.        polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;    
     
 1.        zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.    
     
 1.        Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:    
     
 1.        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;    
 2.    
 3.        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;    
 4.    
 5.        w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;    
 6.    
 7.        w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;    
 8.    
 9.        w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;    
 10.    
 11.        w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;    
 12.    
 13.        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;    
 14.    
 15.        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;    
 16.    
 17.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;    
 18.    
 19.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;    
 20.    
 21.        zawartej w drodze aukcji publicznej;    
 22.    
 23.        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;    
 24.    
 25.        o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;    
 26.    
 27.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.    
     
 1.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować nas wysyłając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@localo.com lub pismo wysłane pocztą na adres LOCALO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław. Oświadczenie powinno być jednoznaczne. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.    
 2.    
 3.        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał wskazaną wyżej informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.    
     
 1.        Skutki odstąpienia od umowy    
     
 1.        W przypadku odstąpienia od Umowy LOCALO zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy oferowana przez LOCALO, niezwłocznie w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LOCALO został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.     
 2.    
 3.        LOCALO dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte przy zamówieniu, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.     
 4.    
 5.        LOCALO nie jest obowiązany do zwrotu kosztów odesłania rzeczy do LOCALO. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.    
 6.    
 7.        Jeżeli LOCALO nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.    
 8.    
 9.        Konsument ma obowiązek zwrócić towar LOCALO lub przekazać go osobie upoważnionej przez LOCALO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że LOCALO zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.    
 10.    
 11.        Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, LOCALO jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.    
 12.    
 13.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.    

* Konsument- osoba fizyczna zawierająca z LOCALO umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Załącznik 2.

Oświadczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: LOCALO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Data rozpoczęcia świadczonej usługi: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer usługi * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.